د احمد جادالله د عيد المناخلي د محمود جمعة د عبدالمنعم البراك د عبدالبديع اللقاني د نبيل خفاجه د هشام لاشين